Comunidad

Angst bij bezoek aan ziekenhuis


Herkennen jullie de angst die jullie familielid laat zien zodra je in het ziekenhuis komt?

Voor kinderen is er vaak een veel leukere wachtkamer omdat een kinderarts weet dat het voor kinderen best indrukwekkend is, zo'n bezoek aan de dokter in het ziekenhuis. Ook weten kinderdokters rond het onderzoek (de stethoscoop, prikken, een thermometer, ...) hoe ze kinderen gerust moeten stellen en nemen ze ook iets meer tijd.

Maar voor mensen met een lagere ontwikkel leeftijd in vergelijking met hun kalender leeftijd, bijvoorbeeld volwassen leeftijd, is zo'n soort behandeling vaak niet mogelijk...

Daarom is er voor ons (en de verplegers en dokters) een onderzoek gedaan of dit moet en kan worden verbeterd...

Pijn en paniek bij prikken: Op naar procedureel comfort!

Een inventarisatie van omvang, ervaringen en oplossingen rondom angst, verzet en pijn tijdens bloedprikken bij volwassenen met een verstandelijke beperking.

Probleemstelling en doel

Hoe kunnen we onaangename of pijnlijke handelingen verdragen en ongewenste herinneringen vermijden. Welke technieken zoals afleiding, medicijnen (zoals pijnstilling of angstremmers) en activiteiten (zoals betrokkenheid van ouders of begeleiders) kunnen dit verbeteren (dit noemen we procedureel comfort)?

Volwassenen met een verstandelijke beperking (VB) ondergaan veel medische handelingen, waaronder ook bloedafnames. Hun beperking in communicatie en begrip kan leiden tot angst. Angst kan leiden tot verzet en pijn. 

Volwassenen (hier wordt alleen gekeken naar de leeftijd en niet de ontwikkeling) ontvangen echter normaliter geen ondersteunende diensten voor procedureel comfort in ziekenhuizen: personeel en materiaal (zoals speciale ruimtes) staan niet in de protocollen. Kinderen hebben baat bij de PROSA (Procedurele Sedatie en Analgesie) aanpak in ziekenhuizen. Dit is gericht op procedureel comfort. Zou er iets dergelijks ook moeten zijn voor mensen met een afwijkende lagere ontwikkeling leeftijd?

Het doel van het onderzoek in 2022 was een verkenning van de omvang van en ervaringen met pijn, angst en verzet tijdens bloedprikken bij volwassenen met een VB.

Methode

Aan 177 bezoekers van Kennisplein Gehandicaptenzorg is gevraagd of zij het eens zijn met een stelling (opiniepeiling onder personen betrokken bij de gehandicaptenzorg). Een vragenlijst is online ingevuld door 16 ouders van volwassenen met een VB en 51 zorgprofessionals die betrokken zijn bij bloedafnames (ziekenhuis specialisten, verpleegkundigen, medewerkers bloedafname, huisartsen en artsen en begeleiders van mensen met een VB). Interviews zijn afgenomen bij een moeder van zoon met een VB en bij een verpleegkundig specialist van een kinderkliniek in een ziekenhuis met PROSA aanpak.

Belangrijkste resultaten

 • Omvang: bijna alle (94%) deelnemers aan de opiniepeiling waren het eens dat meer patiëntvriendelijke bloedafname nodig is bij volwassenen met VB. De meerderheid (67%) van zorgprofessionals die betrokken zijn bij bloedprikken beschreef in de vragenlijst problemen (zoals pijn, angst en verzet) tijdens bloedafname bij volwassenen met een VB. Volgens ouders en zorgprofessionals in de vragenlijst is de mate van deze problemen zeer hoog (score 8-10 op een schaal van 0 tot en met 10) bij 20% van volwassenen met een VB.
 • Ervaring: vragenlijst resultaten tonen aan dat zowel ouders als zorgprofessionals bloedprikken in zorginstellingen als meest positief ervaren en ouders bloedprikken in ziekenhuizen als meest negatief. Volgens ouders en zorgprofessionals zijn belangrijke oorzaken van problemen tijdens bloedprikken:
  1. onvoldoende afstemming van communicatie en omgang op behoeften van volwassenen met een VB, 
  2. vervelende medische ervaringen bij volwassenen met een VB in het verleden en 
  3. gebruik van dwang. Volgens de vragenlijst is het gevolg van problemen dat de helft van zorgprofessionals wel eens afziet van bloedafname. Uit interviews blijkt daarnaast als mogelijke gevolg een beschadigde vertrouwensband tussen ouders en hun kind/cliënt, trauma, zorg mijden, een veranderde pijndrempel en stress tijdens medische handelingen.
 • Oplossingen: volgens de geïnterviewde moeder is voor procedureel comfort zorg op maat nodig. Dit is bijvoorbeeld het combineren van medische handelingen op één moment, begeleiding door vertrouwde en kundig begeleiders en aansluiting op behoeften van volwassenen met een VB. Volgens de geïnterviewde verpleegkundig specialist is preventie van paniek nodig op jonge leeftijd en is er behoefte aan samenwerking tussen het ziekenhuis en de gehandicaptenzorg in kennis.

Aanbevelingen voor de praktijk (zie infographic)

 1. De werkgroep in AmsterdamUMC werkt de aanknopingspunten uit het rapport uit in een business case (en toetst deze bij relevante betrokkenen/stakeholders):
  1. De werkwijze van Kenniscentrum PROSA en de in het interview geschetste ontwerp van een polikliniek voor volwassenen met speciale zorgbehoeften zouden als startpunt kunnen dienen voor een herontwerp van samenwerking tussen sectoren (zoals Kindergeneeskunde en gehandicaptenzorg) en tussen lijnen in de gezondheidszorg (zoals huisarts, arts VG en academisch ziekenhuis).
  2. Samen de beschreven oorzaken voor problemen en factoren voor verbetering aangrijpen: in dialoog tussen ouders/verwanten, zorgprofessionals en indien mogelijk volwassenen met een VB een oplossing zoeken.
  3. De samenwerking met andere organisaties beschrijven voor training mogelijkheden over bloedafname bij volwassenen met een VB: zoals andere ziekenhuizen, Kenniscentrum PROSA, onderwijsorganisaties (o.a. verpleegkunde) en beroepsverenigingen.
  4. Managers van het AmsterdamUMC betrekken bij consensus over de organisatorische randvoorwaarden voor procedureel comfort bij volwassenen met een VB, zoals het continueren van materiaal en specialistisch personeel.
 2. Huisartsenpraktijken, diagnostische centra en zorginstellingen voor mensen met een VB organiseren op basis van het rapport indien mogelijk een eigen zorgverbeteringstraject.
 3. Door vervolgens uit stappen 1 en 2 kennis over business cases en resultaten van zorgverbeteringstrajecten met elkaar in vertrouwen te delen, ontstaat op lange termijn een blauwdruk voor ketenzorg op dit thema, wat andere ziekenhuizen en organisaties kunnen gebruiken.

Een inventarisatie van omvang, ervaringen en oplossingen rondom pijn, angst en verzet tijdens bloedprikken bij volwassenen met een verstandelijke beperking

Source:
Historial de la página
Última modificación por Gerritjan Koekkoek el 2023/03/27 21:42
Creado por Gerritjan Koekkoek el 2023/03/27 14:08

Sobre el contenido del sitio web

 

Toda la información contenida en este sitio web tiene únicamente fines educativos. El lugar para obtener consejos médicos específicos, diagnósticos y tratamientos es su médico. El uso de este sitio es estrictamente bajo su propio riesgo. Si encuentra algo que cree que necesita ser corregido o aclarado, por favor háganoslo saber en: 

Envíe un correo electrónico: info@rtsyndroom.nl