Artikel 2.
 1. De stichting heeft ten doel:

  • patiënten/mensen met een levenslange aandoening en hun ouders, broers en zussen, begeleiders en andere betrokkenen bij de opvoeding en ondersteuning in staat te stellen via een digitaal platform:
   • onderling ervaringen en informatie te delen;
   • informatie te verkrijgen over de eigenschappen van de beperkingen, hun behandelwijzen en de nieuwste onderzoeksresultaten ervoor;
   • behandelaars van mensen met ernstige meervoudige beperkingen toegang te kunnen verlenen tot dit digitale platform, om hun behandeling af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van deze patiënten;
   • onderzoekers naar de oorzaken van ernstige meervoudige beperkingen toegang te kunnen verlenen tot dit digitale platform om hun informatie te verschaffen hun onderzoek bij te stellen of te kunnen afstemmen op de behoeften van deze patiënten om hun kwaliteit van leven te verhogen;
  • patiëntengroepen te helpen om maximaal impact te hebben:
   • door te helpen met luisteren naar wat er leeft binnen de doelgroep;
   • door in te spelen op gesignaleerde behoefte middels de bovenstaande diensten;
   • door het mogelijk maken van inzet van vrijwilligers zodat het werk niet alleen door besturen van PGO's behoeft te worden uitgevoegd of georganiseerd;
  • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door de ontwikkeling, het in bedrijf houden en het beschikbaar stellen van een goed functionerend digitaal platform opdat:

  • mensen met en rond een levenslange aandoening toegang kan worden verleend hun ervaringen en informatie onderling te delen en onder de aandacht te brengen van behandelaars en onderzoekers, zowel nationaal als internationaal;
  • behandelaars en onderzoekers toegang kan worden verleend om hun reacties op de problematiek van de patiënten te geven, in dialoog te kunnen gaan met de betreffende leden en informatie te ontlenen om hun onderzoek daarop bij te stellen of in te richten;
  • mensen met en rond een levenslange aandoening de mogelijkheid geven te participeren in (wetenschappelijk) onderzoek middels het delen van persoonlijke gegevens.

Hieronder de volledige statuten van de Stichting WaihonaPedia.

Statuten, naam en zetel

Heden, vrijdag 29 Maart 2019, verschenen voor mij, mr. J.H (Jef) Oomen, notaris te ’s-Hertogenbosch:

 1. de heer ROBERT MARTIN HEETHAAR, zich identificerende met zijn rijbewijs met nummer 5364015906, afgegeven te Wijk bij Duurstede op vijfentwintig juli tweeduizendzestien, wonende te 3945 CH Cothen, Willem-Alexanderweg 51, geboren te Deventer op tien augustus negentienhonderdzesenveertig, gehuwd;
 2. mevrouw ELISABETH WILHELMINA HENRIETTE MARIA HARTMAN, zich identificerende met haar paspoort met nummer NV7772090, afgegeven te ’s-Hertogenbosch op twintig november tweeduizendzeventien, wonende te 5211 KZ ’s-Hertogenbosch, Choorstraat 53, geboren te Schijndel op vierentwintig juli negentienhonderdvijftig, gehuwd met de heer ir. Gerardus Johannes Justinus van Overbruggen,
 3. de heer GERARDUS JOHANNES FRANCISCUS KOEKKOEK, zich identificerende met zijn rijbewijs met nummer 5072871205, afgegeven te ’s-Hertogenbosch op twintig februari tweeduizendachttien, wonende te 5235 GH ’s-Hertogenbosch, Burchtenlaan 97, geboren te Voorst op vierentwintig april negentienhonderdzestig, gehuwd,

hierna tezamen ook te noemen: "de oprichters".


S T A T U T E N:
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1.
 1. De stichting draagt de naam: Stichting WaihonaPedia.
 2. Zij heeft haar zetel te ’s-Hertogenbosch.
DOEL
Artikel 2.
 1. De stichting heeft ten doel:

  • patiënten/mensen met een levenslange aandoening en hun ouders, broers en zussen, begeleiders en andere betrokkenen bij de opvoeding en ondersteuning in staat te stellen via een digitaal platform:
   • onderling ervaringen en informatie te delen;
   • informatie te verkrijgen over de eigenschappen van de beperkingen, hun behandelwijzen en de nieuwste onderzoeksresultaten ervoor;
   • behandelaars van mensen met ernstige meervoudige beperkingen toegang te kunnen verlenen tot dit digitale platform, om hun behandeling af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van deze patiënten;
   • onderzoekers naar de oorzaken van ernstige meervoudige beperkingen toegang te kunnen verlenen tot dit digitale platform om hun informatie te verschaffen hun onderzoek bij te stellen of te kunnen afstemmen op de behoeften van deze patiënten om hun kwaliteit van leven te verhogen;
  • patiëntengroepen te helpen om maximaal impact te hebben:
   • door te helpen met luisteren naar wat er leeft binnen de doelgroep;
   • door in te spelen op gesignaleerde behoefte middels de bovenstaande diensten;
   • door het mogelijk maken van inzet van vrijwilligers zodat het werk niet alleen door besturen van PGO's behoeft te worden uitgevoegd of georganiseerd;
  • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door de ontwikkeling, het in bedrijf houden en het beschikbaar stellen van een goed functionerend digitaal platform opdat:

  • mensen met en rond een levenslange aandoening toegang kan worden verleend hun ervaringen en informatie onderling te delen en onder de aandacht te brengen van behandelaars en onderzoekers, zowel nationaal als internationaal;
  • behandelaars en onderzoekers toegang kan worden verleend om hun reacties op de problematiek van de patiënten te geven, in dialoog te kunnen gaan met de betreffende leden en informatie te ontlenen om hun onderzoek daarop bij te stellen of in te richten;
  • mensen met en rond een levenslange aandoening de mogelijkheid geven te participeren in (wetenschappelijk) onderzoek middels het delen van persoonlijke gegevens.
VERMOGEN
Artikel 3.
 1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
  • subsidies en donaties;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • middelen uit activiteiten van de stichting;
  • alle andere verkrijgingen en baten.
 2. De stichting mag ter financiering van haar doelstelling commerciële activiteiten ontplooien, indien de inkomsten, zijnde het saldo van baten en lasten, gerealiseerd met die activiteiten, binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan die doelstelling.
 3. Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 4. Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan beschikken over het vermogen van de stichting als ware het zijn eigen vermogen als bedoeld in artikel 1a lid 1 sub c van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.
BESTUUR
Artikel 4.
 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee (2) leden. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Indien het bestuur de stichting wenst te rangschikken als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR), dan zal het bestuur het aantal leden van het bestuur vaststellen op ten minste drie (3) personen.
 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 3. Slechts natuurlijke personen zijn benoembaar tot bestuurslid.
 4. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar, behoudens het bepaalde in artikel 8. Een aftredend bestuurslid is echter slechts tweemaal herbenoembaar.
 5. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
 6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
 7. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
DIRECTEUR
Artikel 4 a.
 1. Het bestuur kan een directeur benoemen
 2. De directeur heeft tot taak het voeren van het dagelijkse management van de stichting alsmede de uitvoering en coördinatie van de activiteiten van de stichting overeenkomstig het beleid en de beslissingen van het bestuur. De directeur zal worden aangestuurd door en rapporteert aan de voorzitter van het bestuur.
 3. De directeur kan het bestuur gevraagd en ongevraagd van adviezen voorzien.
 4. De directeur zal jaarlijks een jaarplan met bijbehorende begroting ter goedkeuring aan het bestuur voorleggen. Daarin zal ook een voorstel worden gedaan voor de eventuele verdere bemensing van het kantoor van de stichting, ter ondersteuning van de werkzaamheden van de directeur.
 5. De bevoegdheden van de directeur zullen worden vastgelegd in een reglement.
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
Artikel 5.
 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op de van keer tot keer door het bestuur te bepalen plaatsen.
 2. Ieder kalenderjaar wordt ten minste een vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste veertien dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. Verzending van die brieven kan eveneens door middel van een telecommunicatiemiddel, zoals per e-mail of telefax, plaatsvinden.
 5. De oproepingsbrieven vermelden plaats en tijdstip van de vergadering, alsmede de te behandelen onderwerpen.
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergaderingen worden door de voorzitter van het bestuur geleid; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, zulks onder de voorwaarden dat:
  • alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e-mail, per telefax of ander telecommunicatiemiddel hun mening te uiten, en op een der hiervoor gemelde wijzen hun stem hebben uitgebracht, en
  • dit besluit is genomen met de vereiste meerderheid.
   Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. Bij staking van stemmen wordt het voorstel in een volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen wederom, dan is het voorstel verworpen.
 15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6.
 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Artikel 7.
 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan de directeur of derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 8.
 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  • door overlijden van een bestuurslid;
  • bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  • bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); alsmede
  • bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Een bestuurslid kan voorts worden ontslagen door een besluit van de overige bestuursleden.
  Indien slechts twee bestuursleden in functie zijn, kan een dergelijk besluit niet worden genomen.
  Indien drie bestuursleden in functie zijn, dient het besluit met algemene stemmen van de overige bestuursleden te worden genomen.
  Zijn meer dan drie bestuursleden in functie dan behoeft het besluit een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de overige bestuursleden.
  Het betrokken bestuurslid wordt vooraf in de gelegenheid gesteld over het voorgenomen besluit te worden gehoord.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 9.
 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting en alles betreffende haar werkzaamheden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
  Deze jaarstukken dienen - indien het bestuur daartoe besluit - te worden vergezeld van een rapport van een registeraccountant, een accountant-administratieconsulent of financieel deskundige.
 4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Naar aanleiding van deze vaststelling kan het bestuur tevens besluiten tot decharge van de penningmeester voor de door hem binnen diens functie verrichte werkzaamheden.
REGLEMENT
Artikel 10.
 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 11.
 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een dergelijk besluit dient te worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
  Een besluit tot statutenwijziging kan bovendien slechts worden genomen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 2. Is in een vergadering niet de vereiste meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten, mits met een meerderheid van twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 12.
 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Indien ten tijde van de ontbinding de stichting wordt aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)' dient een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting besteed te worden ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
  Indien ten tijde van de ontbinding de stichting niet wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wordt een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar.
Artikel 13.
 1. In alle gevallen waarin zowel de wet, als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht reproduceerbaar bericht.


About the website contents

 

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@rtsyndroom.nl